Stiftelsens stadgar

Beslutades vid styrelsesmöte den 19 april 2015 efter sammanslagningen av Stiftelsen Skånsk Framtid och Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag.

§ 1. Organisationens namn är Stiftelsen Skånsk Framtid (SSF).

§ 2. Organisationens verksamhet och förvaltningen av dess tillgångar skall handhas av en styrelse bestående av minst sju ledamöter. Inom styrelsen utses en ordförande som förbereder organisationens sammanträden.

§ 3. Organisationen är religiöst och partipolitiskt oberoende och oavhängig av utomstående ekonomiska intressen.

§ 4. Organisationens syfte är:

 1. att förvalta institutionerna Årets skåning och Skåneländska Flaggans Dag
 2. att förvalta vetenskapliga dokument- och boksamlingar
 3. att befrämja användningen av den regionala flaggan
 4. att främja skåneländsk kultur och lyfta fram regionens historiska, kulturella och språkliga bakgrund
 5. att understödja en utveckling mot en samlad Skånelandsregion med en högre grad av självstyre och kulturell autonomi

§ 5. Styrelsen är beslutför om minst fyra ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Som beslut gäller i första hand den mening som majoriteten företräder och i andra hand den mening som ordföranden företräder. Varje ledamot har en röst.

§ 6. Som ledamot kan den inväljas som sympatiserar med organisationens syfte. Avsäger sig ledamot sitt uppdrag eller avlider, ska styrelsen med sin kvarvarande sammansättning utse ny ledamot i den avgångnes ställe. Styrelsen ska vara enig i beslut om inval. Styrelsen kan utesluta ledamot som brutit mot stadgarna. Beslut om uteslutning ska fattas av minst två tredjedelar av ledamöterna.

§ 7. Organisationens räkenskaper skall vara kalenderår. Styrelsen ska årligen i mars månad avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Organisationens räkenskaper skall granskas av en därtill vald revisor. Denne utses av organisationen. Revisorn avger årligen revisionsberättelse rörande sin granskning. Revisionsberättelsen avges senast den 30 april året efter räkenskapsårets utgång.

§ 8. Styrelsen kan fatta beslut om organisationens upplösning. För sådant beslut gäller att samtliga ledamöter ska vara närvarande och att styrelsen ska vara enig. Vid upplösning ska organisationens medel och tillgångar tillfalla det ändamål en enig styrelse kan fatta beslut om.

§ 9. Vid årsmötet skall följande dagordning gälla:

 1. Upprättande av röstlängd.
 2. Årsmötesförhandlingarna öppnas.
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 4. Val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.
 6. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorns berättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Förslag från styrelsen och övriga inkomna förslag.
 12. Eventuella ändringar av styrelsens sammansättning
 13. Val av revisor och ev. en suppleant för denne.
 14. Årsmötesförhandlingarna avslutas.


Reslöv den 19 april 2015

Stiftelsen Skånsk Framtid/Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag


****